Library Canonical work - Kangyur

Dharani

Number Name Tibetan Sanskrit Location State
855 Third summoning Tantra spyan 'dren rgyud gsum pa или rgyud gsum pa - e 1b1-3b6 Not translated
856 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "Dharani of Ratnolka" 'phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo или 'phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i chos kyi rnam grangs ārya-ratnolka-nāma-dhāraṇī-mahāyāna-sūtra e 3b6-54b7 Not translated
857 A Noble [Teaching]. Dharani "Jnyanolka". Complete cleansing of all creatures 'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong ba ārya-jñānolko-nāma-dharaṇī-sarva-gati-pariśodhanī e 55a1-57a7 In work
858 A Noble [Teaching] Sutra of the Mahayana "Limitless life and primordial wisdom" 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo или 'phags pa tshe dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aparimita-ayurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra e 57b1-62a6 In work
859 A Noble [Teaching]. Dharani "Heart of boundless life and wisdom" 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-aparimita-ayurjñāna-hṛdaya-nāma-dhāraṇī e 62a6-64a2 In work
860 A Noble [Teaching]. Dharani "Boundless proclamation of qualities" 'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs ārya-aparimita-guṇā-anuśansa-nāma-dhāraṇī e 64a3-64a7 In work
861 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "Seven the Enlightened" 'phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-sapta-buddhakaṁ-nāma-mahāyāna-sūtra e 65a1-68b7 In work
862 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "the Twelve Enlightened ones" 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-dvādaśa-buddhakaṁ-nāma-mahāyāna-sūtraṁ e 69a1-72b1 Not translated
863 A Noble [Teaching]. List of teachings from the Dharani "Heart of the Enlightened" 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs ārya-buddha-hṛdayaṁ-nāma-dhāraṇī-dhārma-viparyāya e 72b1-74b5 In work
864 A Noble [Teaching]. Dharani "heart of the Enlightened" 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-buddha-hṛdayaṁ-nāma-dhāraṇī e 74b6-76a5 In work
865 A Noble [Teaching]. Dharani "Possessing parts of all Enlightened Ones" 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-buddha-añgavatī-nāma-dhāraṇī e 76a6-77b7 In work
866 A Noble [Teaching]. Dharani "Parts of sandalwood" 'phags pa tsan dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs ārya-candana-añga-nāma-dhāraṇī e 77b7-79b5 In work
867 A Noble [Teaching]. Dharani of the Supreme Lamp, the Queen of mantras of knowledge 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo sgron ma mchog gi gzungs ārya-agra-pradīpa-dhāraṇī-vidyā-rājā e 79b5-85a7 Not translated
868 A Noble [Teaching]. Dharani "Bestowing empowerment" 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs ārya-abhiśiñcani-nāma-dhāraṇī e 85b1-87a1 In work
869 A Noble [Teaching]. Dharani "Heart of Shakyamuni" 'phags pa sh'akya thub pa'i snying po'i gzungs - e 87a1-87a2 In work
870 A Noble [Teaching]. Dharani "The Heart of Vairochana" 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs - e 87a2-87a6 Translated
871 Dharani of the heart of the Tathagata with name "the Highest Healer" de bzhin gshegs pa sman gyi bla'i snying po'i gzungs - e 87a6-87a7 Translated
872 A Noble [Teaching]. Dharani of Jinaguru 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs - e 87b1-87b4 Translated
873 Dharani-mantra of the blessed Amitabha bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags bhagavān-amitābha-dhāraṇī-mantra e 87b4-88a2 Translated
874 is missing. it is said about the prayer for birth with a certain aspiration - - e 88a2-88a5 Translated
875 A Noble [Teaching]. Dharani "Padmanetra" 'phags pa padma'i spyan zhes bya ba'i gzungs - e 88a5-88b4 Translated
876 Remembering about Amitabha snang ba mtha' yas rjes su dran pa - e 88b4-88b6 Translated
877 Remembering about the name of Chandraprabha zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa - e 88b6-89a2 Translated
878 Remembering about the common heart of the Tathagat de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa - e 89a2-89a3 In work
879 Remembering about the Enlightened one named Ratnashikhin sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa - e 89a3-89a4 In work
880 A Noble [Teaching]. Dharani "Vimala" 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs ārya-vimala-nāma-dhāraṇī e 89a4-92b7 Not translated
881 A Noble [Teaching]. Dharani "Special" 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs ārya-viśe&avati-nāma-dhāraṇī e 92b7-95b7 In work
882 one Hundred and eight names of the Enlightened one, Blessed with the Dharani mantra sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa или ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 96a1-100b5 Not translated
883 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Avalokiteshvara along with the mantra-Dharani 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa или bcom ldan 'das bla ma 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 100b5-103a2 Not translated
884 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Maitreya along with the mantra-Dharani 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 103a2-104b5 Not translated
885 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Akashagarbha along with the mantra-Dharani 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 104b6-107b3 Not translated
886 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Samantabhadra along with the mantra-Dharani 'phags pa kun du bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 107b3-111a6 Not translated
887 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Vajrapani along with the Dharani-mantra 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 111a6-114a2 Not translated
888 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Manjushri along with the mantra-Dharani 'phags pa 'jam dpal gzhon nur gyur ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 114a3-117b1 Not translated
889 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Sarva-nivarana-vishkambin along with mantra-Dharani 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa или byang chub sems dpa' chen po sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa - e 117b2-119b6 Not translated
890 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Ksitigarbha along with the dharani-mantra 'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas - e 119b7-122a2 Not translated
891 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "the Eight mandalas" 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aṣṭa-maṇḍalaka-nāma-mahāyāna-sūtra e 122a2-123a2 In work
892 A Noble [Teaching]. Heart of blessing of all Tathagatas. Sutra of the Mahayaa,dharani "Box of hidden relics" 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo ārya-sarva-tathāgata-adhiṣṭhāna-hṛdaya-guhya-dhātu-karaṇḍa-nāma-dhāraṇī-mahāyāna-sūtra e 123a2-129a3 Not translated
893 Dharani "Stupa of the absolute realization of all that is conceivable" shes pas thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs или bi ma la uSHNI Sha’I gzungs - e 129a3-135b3 Not translated
894 A Noble [Teaching]. The secret special place of the immeasurable vast Palace of the great jewel. A sacred and secret ritual. Dharani "the Hidden King" 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po ārya-mahā-maṇivipula-vimāna-supratiṣṭhita-guhya-parama-rahasya-kalpa-rājā-nāma-dhāraṇī e 135b3-159b1 In work
895 A Noble [Teaching]. Dharani "Pile of flowers" 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs ārya-puṣpa-kūṭa-nāma-dhāraṇī e 159b1-161b3 In work
896 A Noble [Teaching]. Dharani "the Great Mahindra" 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs ārya-mahā-mahīndra-nāma-dhāraṇī e 161b3-163a2 In work
897 A Noble [Teaching]. The great Dharani 'phags pa gzungs chen po ārya-mahā-dhāraṇī e 163a2-165b1 In work
898 Heart that has happiness bde ldan gyi snying po - e 165b1-165b4 In work
899 Dharani "Promised by the noble Maitreya" 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs ārya-maitri-pratijñā-nāma-dhāraṇī e 165b4-166a4 In work
900 A Noble [Teaching]. Dharani "Avaranavishkambi" 'phags pa sgrib pa rnam par sel ba zhes bya ba'i gzungs ārya-avaraṇaviṣkaṁbhī-nāma-dhāraṇī e 166a5-166b4 In work
901 A Noble [Teaching]. Dharani "That is said personally by Manjushri" 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs ārya-mañjuśrī-svākhyāto-nāma-dhāraṇī e 166b4-167a2 In work
902 A Noble [Teaching]. Dharani "vow of Manjushri" 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs - e 167a3-167b3 In work
903 A Noble [Teaching]. Name of Manjushri 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan - e 167b3-167b4 In work
904 A Noble [Teaching]. Dharani "Increasing the mind and wisdom by the Holy Manjushri" rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs ārya-mañjuśrī-bhāṭṭāra-kasya-prajña-abuddhi-vardhana-nāma-dhāraṇī e 167b5-168a2 In work
905 Ritual of single syllable, mantra of the noble Manjushri 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga или 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i gzungs - e 168a2-168a6 In work
906 A Noble [Teaching]. Bodhisattva Avalokiteshvara, who has a thousand hands. Dharani "all-Perfect in vastness compassionate mind that cannot be destroyed" 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs или byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs  - e 168a6-205a5 Not translated
907 A Noble [Teaching]. Dharani "Heart of the indestructible wheel of wish fulfillment, the hidden Treasury of Avalokiteshvara" 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs - e 205a5-213a6 Not translated
908 A Noble [Teaching]. Dharani "eleven-Faced Avalokiteshvara" 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes ba'i gzungs ārya-avalokiteśvara-ekadaśa-mukha-nāma-dhāraṇī e 213a6-215b1 In work
909 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Avalokiteshvara 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa or rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad ārya-avalokiteśvarasya-nāma-aṣṭaśatakaṁ e 215b1-217b2 Not translated
910 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "Heart of the Amoghapasha" 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-amoghapāśa-hṛdaya-nāma-mahāyāna-sūtra e 217b2-223b7 Not translated
911 Dharani of the ten levels sa bcu pa'i gzungs или sa bcu pa'i gzungs phan yon dang rtog pa daśabhūmi-dhāraṇī e 223b7-226b3 In work
912 A Noble [Teaching]. Dharani "Full implementation of the six Perfections of Amoghapasha" 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa don yod pa'i zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa'i gzungs chen po ārya-amoghapāśa-pāramitā-ṣaṭpari-pūrakā-nāma-dhāraṇī e 226b4-228b3 In work
913 A Noble [Teaching]. Dharani of Samantabhadra 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs ārya-samantabhadra-nāma-dhāraṇī e 228b3-230b7 In work
914 A Noble [Teaching]. Dharani of Nilakantha 'phags pa n'i la kaNTHa zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa n'i la kaNTHa'i gzungs ārya-nīlakaṇṭha-nāma-dhāraṇī e 231a1-232a7 In work
915 A Noble [Teaching]. Dharani of Avalokiteshvara and Hayagriva 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya g r'i ba'i gzungs ārya-avalokiteśvara-hayagṛva-dhāraṇī e 232a7-233a5 In work
916 A Noble [Teaching]. Dharani of Mekhala 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs ārya-mekhalā-nāma-dhāraṇī e 233a5-239a3 Not translated
917 Dharani "Mercy, that [manifests itself] without delay" snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs - e 239a3-240a1 In work
918 A Noble [Teaching]. Dharani "Mother Of Avalokiteshvara" 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs ārya-avalokiteśvara-mātā-nāma-dhāraṇī e 240a2-241b4 In work
919 A Noble [Teaching]. Dharani "Avalokiteshvara" 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba ārya-avalokiteśvara-nāma-dhāraṇī e 241b4-242a4 In work
920 A Noble [Teaching]. Heart of Avalokiteshvara 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po - e 242a4-242a7 In work
921 Dharani of vows of Simhanada seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs - e 242a7-242b3 In work
922 Dharani "Higher mercy" snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs karuṇa-agra-nāma-dhāraṇī e 242b3-244b5 In work
923 A Noble [Teaching]. Dharani "Realization through the infinite gate" 'phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa'i gzungs zhes bya ba'i mdo ārya-anantamukhasādhāka-nāma-dhāraṇī e 244b6-254b7 Not translated
924 A Noble [Teaching]. Dharani of Sumukhabhadra 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs ārya-sumukhaṁ-nāma-dhāraṇī e 255a1-260a7 Not translated
925 A Noble [Teaching]. Dharani "Six gates" 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs ārya-ṣaṇmukha-nāma-dhāraṇī e 260b1-261a4 In work
926 A Noble [Teaching]. The mantra of knowkedge of the six syllables 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags или 'phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags ārya-ṣaḍakṣari-vidyā e 261a5-262a2 In work
927 Dharani of two stanzas tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs gāthā-dvitīya-dhāraṇī e 262a2-262a7 In work
928 A Noble [Teaching]. Dharani "Lovely body shape" 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs ārya-rucira-añgayaṣṭhi-nāma-dhāraṇī e 262b1-264a3 In work
929 Dharani of hundred thousand ornaments of the heart of enlightenment byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs или byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs bodhi-garbha-laṁkara-lakṣa-dhāraṇī e 264a3-264b7 In work
930 Dharani of performing ten million [acts] when establishing a single stupa-reliquary mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs - e 265a1-265a7 In work
931 A Noble [Teaching]. Dharani "Chudamani" 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs ārya-cūḍamaṇi-nāma-dhāraṇī e 265b1-267a7 In work
932 A Noble [Teaching]. Dharani "military decoration of the pommel of the banner of the Victorious" 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs ārya-dhvaja-agrakeyūra-nāma-dhāraṇī e 267a7-268b6 In work
933 A Noble [Teaching]. Dharani "Kanakavati" 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs ārya-kanakavati-nāma-dhāraṇī e 268b7-271a4 In work
934 A Noble [Teaching]. Dharani "the perfect gift of fearlessness to all" 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa thams cad la rab tu mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-abhayapradā-nāma-dhāraṇī e 271a5-272b4 In work
935 A Noble [Teaching]. Dharani "Perfect clearing of all hindrances" 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-antarāyaki-viśodhanī-nāma-dhāraṇī e 272b4-273b4 In work
936 A Noble [Teaching]. The king of the mantra of knowledge of dramida 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po ārya-drāmiḍā-vidyā-rājā e 273b4-276a1 In work
937 A Noble [Teaching]. "Aparajita, which grants fearlessness" 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba ārya-abhayapradā-nāma-aparājita e 276a1-277b4 In work
938 A Noble [Teaching]. Aparajita "Precious rosary" 'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che phreng ba zhes bya ba или 'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che'i phreng ba zhes bya ba ārya-ratna-māla-nāma-aparājita e 277b4-279a7 In work
939 Dharani about changing a thousand times stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs - e 279a7-279b7 In work
940 A Noble [Teaching]. Dharani "Liberation from the eight great fears" 'phags pa 'jig pa chen po brgyad las sgrol ba zhes bya ba'i gzungs ārya-aṣṭa-mahā-bhaya-tāraṇī-nāma-dhāraṇī e 279b7-280b2 In work
941 A Noble [Teaching]. Dharani of Perfection of Wisdom in one Hundred thousand stanzas 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs - e 280b2-280b5 In work
942 A Noble [Teaching]. The Dharani-mantra of the Perfection of Wisdom in twenty-five thousand [stanzas] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs - e 280b6-281a2 In work
943 A Noble [Teaching]. The Dharani-mantra of the Perfection of Wisdom in Eight thousand [stanzas] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs - e 281a2-281a4 In work
944 Dharani of heart of six Perfections pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs - e 281a4-281a7 In work
945 Dharani for hold six Perfections pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs - e 281a7-281b6 In work
946 Dharani for gaining the ten Perfections pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs - e 281b6-281b7 In work
947 Dharani for gaining the four immeasurable tshad med pa bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs - e 282a1-282a4 In work
948 Dharani for hold [in memory] Perfection of Wisdom in eight thousand [lines]] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba gzung bar 'gyur ba'i gzungs - e 282a4-282a6 In work
949 A Noble [Teaching]. Dharani for holding [in memory] Amatamsaka Sutra 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs - e 282a6-282a7 In work
950 A Noble [Teaching]. Heart of Ghandavyuha 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po - e 282a7-282b2 In work
951 A Noble [Teaching]. Dharani for holding [in memory] the Sutra of the king of deep concentration 'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs - e 282b2-282b3 In work
952 A Noble [Teaching]. Heart of Mahamayuri 'phags pa rma bya chen mo'i snying po - e 282b4-282b4 In work
953 Dharani for holding the noble Mahapratisara 'phags ma so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs - e 282b5-282b6 In work
954 A Noble [Teaching]. Mantra-dharani for reading the entire Sutra of the March to Lanka 'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags - e 282b6-283a5 In work
955 A Noble [Teaching]. Dharani of building houses on top of the great Vajrameru 'phags pa rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs ārya-mahā-vajrameru-śikha-rakṣū-ṭāgāra-dhāraṇī waM 1b1-30b5 Not translated
956 A Noble [Teaching]. Sutra Of The Mahayana "Mahabala" 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-mahābala-nāma-mahāyāna-sūtra waM 30b5-41a7 Not translated
957 A Noble [Teaching]. Dharani "ritual of Vajrapani in the blue clothes" 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs ārya-nīlāmbara-dhara-vajrapāṇi-kalpa-nāma-dhāraṇī waM 41b1-42b1 In work
958 Dharani "Vajravidarana" rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs или rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs vajra-vidāraṇā-nāma-dhāraṇī waM 43b1-44b6 In work
959 Eight names of the noble Vajrapani along with the secret mantra 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa или lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa - waM 44b6-45a1 In work
960 A Noble [Teaching]. Heart of ten Vajrapani 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po ārya-daśa-vajrapāṇinā-hṛdaya waM 45a2-45b7 In work
961 Dharani "Vision of dream" rmi lam mthong ba zhes bya ba'i gzungs - waM 45b7-46a1 In work
962 Dharani of Vajrapani, lords of the Yakshas phyag na rdo rje gnod sbyin gyi bdag po'i gzungs - waM 46a1-46b6 In work
963 A Noble [Teaching]. Dharani "Vajra-ajita that hides like fire" 'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs ārya-vajra-ajitānala-pramohaṇī-nāma-dhāraṇī waM 46b1-49b7 Not translated
964 Dharani "the indestructible Vajrasukshma" rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs vajrasūkṣma-apratihata-nāma-dhāraṇī waM 50a1-50b3 In work
965 A Noble [Teaching]. Dharani of Vajrabhairava 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba или 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa ārya-vajrabhairava-dhāraṇī-nāma waM 50b3-51b4 In work
966 A Noble [Teaching]. Dharani "four hearts of the implementation of Kundalyamrita" 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po ārya-kuṇḍalyamṛta-hṛdaya-caturtha-nāma-dhāraṇī waM 51b4-53a6 In work
967 A Noble [Teaching]. Dharani "Mahadanda" 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa be con chen po zhes bya ba theg pa chen po'i gzungs ārya-mahādaṇḍa-nāma-dhāraṇī waM 53a6-55b5 In work
968 A Noble [Teaching]. Dharani that eliminates negative 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs ārya-vighā-vināyakāra-dhāraṇī waM 55b5-56a5 In work
969 A Noble [Teaching]. Dharani "Powerful throwing back" 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba или 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba'i gzungs ārya-balavatī-nāma-pratyañgirā waM 56a5-56b5 In work
970 A Noble [Teaching]. Dharani complete destruction of robbers 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs ārya-caura-vidhvansana-nāma-dhāraṇī waM 56b5-57a7 In work
971 Dharani "Ushnishajvala" gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs - waM 57a7-57b2 In work
972 A Noble [Teaching]. Dharani "angry Achala" 'phags pa khro bo mi g.yo ba'i gzungs zhes bya ba или 'phags pa khro bo mi g.yo ba zhes bya ba'i gzungs ārya-acala-nāma-dhāraṇī waM 57b2-58a7 Not translated
973 Heartfelt obligations of the Naga Vajratunda rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig vajratuṇḍa-nāma-nāga-samaya waM 58b1-79b7 Not translated
974 Dharani "Vajralohatunda" rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs vajra-lohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī waM 80a1-81b5 In work
975 noble Krishnayaostha 'phags pa lcags mchu nag po или 'phags pa lcags mchu nag po'i gzungs ārya-kṛṣṇāya-oṣṭha waM 81b5-83b1 Not translated
976 A Noble [Teaching]. Sutra "Theft of radiance" 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo или 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i theg pa chen po'i mdo ārya-oja-pratyaṁ-giraṇi-sūtra waM 83b2-84a4 In work
977 A Noble [Teaching]. "Vijayavati that discards all" phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba ārya-vijayavatī-nāma-pratyañgirā waM 84a4-85b3 In work
978 A Noble [Teaching]. The king of mantras of knowledge "Great breath" 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba - waM 85b3-86a6 In work
979 A Noble [Teaching]. Dharani of Manibhadra 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba ārya-maṇibhadra-nāma-dhāraṇī waM 86a4-86b7 In work
980 A Noble [Teaching]. The Dharani of Jambhalajalandra that has mercy 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba kāruṇikasya-ārya-jambhala-jalandra-suśaṁkara-nāma-dhāraṇī waM 87a1-87a7 In work
981 A Noble [Teaching]. One hundred and eight names of Jambhala 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa ārya-jambhala-nāma-aṣṭa-śataka waM 87a7-89a4 Not translated
982 Dharani of the noble Jambhalashri 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs ārya-jambhalaśrī-nāma-dhāraṇī waM 89a4-90a3 In work
983 A Noble [Teaching]. Sutra of Bhadravati 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo ārya-bhadrarātrī-nāma-sūtra waM 90a3-92a7 Not translated
984 A Noble [Teaching]. Dharani "Dharmasagara" 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs ārya-dharmasāgara-nāma-dhāraṇī waM 92a7-95a7 Not translated
985 A Noble [Teaching]. Dharani "Bahuputra-pratisara" 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs ārya-bahu-putra-pratisara-nāma-dhāraṇī waM 95a7-96a1 In work
986 A Noble [Teaching]. Dharani "Nishchaya» 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs ārya-niścaya-nāma-dhāraṇī waM 96a1-96a7 In work
987 Great knowledge of Aparajita gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo mahā-vidyā-aparājita waM 96a7-96b3 In work
988 A Noble [Teaching]. Dharani of ritual of the heart of interdependent origination 'phags pa rten cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs ārya-pratītya-samutpāda-hṛdaya-vidhi-dhāraṇī waM 96b3-99a2 In work
989 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana "Interdependent occurrence" 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-pratītya-samutpāda-nāma-mahāyāna-sūtra waM 99a2-99b7 In work
990 Heart of interdependent occurrence rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po - waM 99b7-100a3 In work
991 A Noble [Teaching]. Dharani of Rasmavimala "Complete pure light" 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs ārya-rasmi-vimala-viśuddhe-prabha-nāma-dhāraṇī waM 100a3-110b6 Not translated
992 the Heart of all Tathagatas, which manifests as Rasmivimala-ushnisha-prabha, leading to the gate of everything, and Dharani "Perfect vision of heart obligations" kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang bar de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang bar de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs samanta-mukha-paveśa-raśmi-vimaloṣṇīṣa-prabhāsa-sarva tathāgata-hṛdaya-samay-avilokita-nāma-dhāraṇī waM 110b7-119b7 Not translated
993 A Noble [Teaching]. Dharani "Ushnisha-Vijaya. Complete purification of all lowly existences" 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-durgati-pariśodhani-uṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī waM 120a1-124b7 Not translated
994 A Noble [Teaching]. "Sitatapatra, which arose from the Ushnisha of all the Tathagatas." The great Queen of the mantra of knowledge, eliminating everything and invincible by others 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo или 'phags ma de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatrā-nāma-aparājitā-pratyaṁ-gira-mahā-vidyā-rājī waM 124b7-133b2 Not translated
995 Dharani "Invincible by others Sitatapatra", originated from the noble Tathagata-ushnisha 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i gzungs ārya-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatra-aparājita-nāma-dhāraṇī waM 133b3-138b2 Not translated
996 Tantra of the dance of the glorious goddess Ushnisha dpal lha mo gtsug tor rol pa'i tan tra śrī-devī-uṣṇīṣalala-tantra waM 138b2-141b7 Not translated
997 Dharani "noble Marichi" 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs ārya-mārīcī-nāma-dhāraṇī waM 142a1-143a2 In work
998 A Noble [Teaching]. Dharani "goddess of Chunda" 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs ārya-cunda-devī-nāma-dhāraṇī waM 143a3-143b6 In work
999 A Noble [Teaching]. The mantra of knowledge "Eliminating poisons" 'phags pa dug sel zhes bya ba'i rig sngags ārya-jiguli-nāma-vidyā waM 143b6-144b4 In work
1000 A Noble [Teaching]. Dharani "Hiranyavati" 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs ārya-hiraṇyapatī-nāma-dhāraṇī waM 144b4-146b2 In work
1001 A Noble [Teaching]. Dharani of Yashovati 'phags pa grags ldan ma'i gzungs ārya-yaśovatī-dhāraṇī waM 146b2-147a4 In work
1002 The Queen of knowledge "Blessed noble Pratisara", what is accomplished by readin bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo или bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo - waM 147a4-148a3 In work
1003 A Noble [Teaching]. Sutra Parna-shapari 'phags pa parnna sha pa ri'i mdo - waM 148a3-149a4 Not translated
1004 A Noble [Teaching]. Dharani of Parnashawari 'phags pa ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs ārya-parṇa-śavari-nāma-dhāraṇī waM 149a4-149b5 In work
1005 A Noble [Teaching]. Dharani "Mother of all phenomena" 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs или chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-dharma-mātṛkā-nāma-dhāraṇī waM 149b6-150a4 In work
1006 A Noble [Teaching]. Dharani of Grahamatrika, mother of the graha-planets 'phags ma gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs arya-grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī waM 150a4-153a7 In work
1007 Dharani of Grahamatrika, mother of planets-graha gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī waM 153b1-156a2 In work
1008 A Noble [Teaching]. Dharani of the eight goddesses 'phags pa lha mo brgyad kyi gzungs ārya-aṣṭa-devī-dhāraṇī waM 156a3-157b3 In work
1009 One Hundred and eight names of the Holy and noble Tara rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba ārya-tāra-abhaṭṭārakā-nāma-aṣṭa-śatakaṁ waM 157b3-160a2 Not translated
1010 Dharani of the noble Tara 'phags ma sgrol ma'i gzungs - waM 160a2-160a4 In work
1011 Dharani "Own obligations to the noble Tara" 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tārāsva-pratijīā-nāma-dhāraṇī waM 160a4-160b2 In work
1012 the Great noble Queen of the mantra of knowledge "Jayavati" 'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba или 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba ārya-jayavatī-nāma-mahā-vidyā-rājā waM 160b3-167a2 Not translated
1013 A Noble [Teaching]. Dharani "Jayavati" 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs ārya-jayavatī-nāma-dhāraṇī waM 167a2-171a6 Not translated
1014 A Noble [Teaching]. Sutra of Great Lakshini 'phags pa dpal chen mo'i mdo ārya-mahālakṣīṇī-sūtra waM 171a7-172a2 In work
1015 Twelve names of the glorious goddess dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa или dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa - waM 172a2-172b4 In work
1016 A Noble [Teaching]. Dharani "Stream of wealth" 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs ārya-vasudhārā-nāma-dhāraṇī waM 172b4-176b1 In work
1017 A Noble [Teaching]. The mantra of knowledge "Complete cleansing of the eyes" 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags ārya-cakṣura-viśodhanī-nāma-vidyā-mantra waM 176b1-177b7 Not translated
1018 A Noble [Teaching]. Dharani "Complete cleansing of the entire veil of deeds" phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-karma-āvaraṇa-viśodhanī-nāma-dhāraṇī' waM 178a1-179a1 In work
1019 A Noble [Teaching]. The Dharani-mantra that removes all hindrances 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags ārya-sarva-antarasaṁ-grāsa-dhāraṇī-mantra waM 179a1-179a6 In work
1020 Perfect purification of offerings yon yongs su sbyong ba zhes bya ba или 'dul ba lung las rnam par nges pa'i mdo las byung ba yon yongs su sbyong ba'i gzungs dakṣiṇī-pariśodhani- nāma waM 179a7-179b3 In work
1021 Dharani of perfect purification of offerings yon yongs su sbyong ba'i gzungs - waM 179b4-179b5 In work
1022 Dharani "Complete purification of all lower existences" ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs - waM 179b5-179b7 In work
1023 A Noble [Teaching]. Dharani "Complete pacification of all diseases" 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarva-roga-praśamani-nāma-dhāraṇī waM 180a1-180b2 In work
1024 A Noble [Teaching]. Dharani complete pacification of diseases 'phags pa nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs - waM 180b2-180b3 In work
1025 A Noble [Teaching]. Dharani, which performs complete pacification of infectious diseasesй 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs или 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs ārya-jvara-praśamani-nāma-dhāraṇī waM 180b4-181a5 In work
1026 Dharani for appeasing epidemic diseases rims nad zhi ba'i gzungs - waM 181a5-181a7 In work
1027 A Noble [Teaching]. Sutra of complete pacification of eye diseases 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo ārya-akṣiroga-praśamani-sūtra waM 181a7-181b5 In work
1028 Dharani to appease smallpox disease 'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs - waM 181b5-181b6 In work
1029 A Noble [Teaching]. Sutra of complete pacification of hemorrhoids 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo ārya-arśa-praśamani-sūtra waM 181b7-183a1 In work
1030 Dharani purifying indigestion disease ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs - waM 183a1-183a2 In work
1031 A Noble [Teaching]. Dharani, performing complete appeasement of all violent 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi bar byed ba'i gzungs - waM 183a3-183a4 In work
1032 Dharani "complete pacification of all harmful things" sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs - waM 183a5-183a6 In work
1033 Dharani "Complete calming of all suffering" sdug bsngal thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sarva-du*kha-praśamana-kara-nāma-dhāraṇī waM 183a7-183b7 In work
1034 Dharani for appeasing anger khro ba zhi bar byed pa'i gzungs - waM 184a1-184a2 In work
1035 A Noble [Teaching]. Dharani for the appeasement of anger 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs - waM 184a2-184a3 In work
1036 Dharani of powerful words tshig btsan pa'i gzungs - waM 184a3-184a6 In work
1037 Dharani to protect yourself bdag bsrung ba'i gzungs - waM 184a6-184b1 In work
1038 Dharani implementation of all goals don thams cad 'grub pa'i gzungs - waM 184b1-184b3 In work
1039 Dharani for performing deeds las grub pa'i gzungs - waM 184b3-184b7 In work
1040 Dharani of gaining one hundred pieces of clothing gos brgya thob pa'i gzungs - waM 185a1-185a3 In work
1041 Dharani that makes a person happy mi dga' bar byed pa'i gzungs - waM 185a3-185a4 In work
1042 A Noble [Teaching]. "Pleasant to the mind" 'phags pa yid du 'ong ba zhes bya ba или yid du 'ong ba'i gzungs - waM 185a4-185a6 In work
1043 Dharani of the euphonious voice mgrin pa snyan pa'i gzungs - waM 185a6-185b1 In work
1044 Dharani freeing from fetters bcings pa las grol ba'i gzungs - waM 185b1-185b2 In work
1045 Mantra of knowledge for leading to higher mchog thob pa'i rig sngags или 'phags pa mchog thob pa zhes bya ba agra-vidyā-mantra waM 185b2-185b7 In work
1046 Dharani "Generation of wisdom"» shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs prajñā-vardhanī-nāma-dhāraṇī waM 185b7-186a7 In work
1047 Dharani "Generation of wisdom" shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs prajñā-vardhanī-nāma-dhāraṇī waM 186a7-186b2 In work
1048 Dharani "Generation of wisdom" shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs prajñā-vardhanī-nāma-dhāraṇī waM 186b3-186b6 In work
1049 Dharani to take what you hear thos pa 'dzin pa'i gzungs - waM 186b6-187a1 In work
1050 Dharani to take what you hear thos pa 'dzin pa'i gzungs - waM 187a1-187a3 In work
1051 Memorizing hundreds of stanzas sho lo ka brgya lobs pa - waM 187a4-187a6 In work
1052 Memorizing hundreds of stanzas sho lo ka brgya lobs pa - waM 187a6-187b1 In work
1053 Dharani for memorizing thousands of stanzas sho lo ka stong lobs pa'i gzungs - waM 187b2-187b4 In work
1054 Dharani for memorizing thousands of stanzas sho lo ka stong lobs pa'i gzungs - waM 187b4-187b7 In work
1055 Dharani for memorizing thousands of stanzas sho lo ka stong lobs pa'i gzungs - waM 187b7-188a3 In work
1056 Dharani for memorizing three thousand stanzas shu lo ka sum stong lobs pa'i gzungs - waM 188a4-188a6 In work
1057 Dharani responsiveness mi brjed pa'i gzungs - waM 188a7-188b1 In work
1058 Dharani when do prostration phyag bya ba'i gzungs - waM 188b1-188b4 In work
1059 A Noble [Teaching]. Dharani "Undamaged by diseases and animals" 'phags pa rims nad srog chags kyis mi tshugs pa zhes bya ba'i gzungs или rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs - waM 188b4-188b6 In work
1060 Appeasing poisons dug zhi bar byed pa zhes bya ba или dug thams cad zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs - waM 188b7-189a2 In work
1061 So that you can't even look mdangs phyir mi 'phrog pa zhes bya ba - waM 189a2-189a4 In work
1062 A Noble [Teaching]. "Intimidation of all demons" 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba или bdud skrag par byed pa'i gzungs - waM 189a4-189a6 In work
1063 Mantra-Dharani "When receiving wounds" rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags - waM 189a6-189a7 In work
1064 Dharani for complete calming of pain from burns (fire) me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs - waM 189b1-189b2 In work
1065 Mantra for eliminating bile diseases mkhris pa'i nad sel ba'i sngags - waM 189b2-189b3 In work
1066 Mantra-Dharani for eliminating mucus diseases bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags или bad kan gyi nad sel ba'i gzungs - waM 189b3-189b5 In work
1067 Mantra that eliminates kshaya diseases kSHa ya'i nad sel ba'i sngags - waM 189b5-189b6 In work
1068 Arising from Mahishasura [the Teaching.] Using the mantra to treat medications stong chen po nas phyung ba sman la sngags kyis gdab pa - waM 189b6-190a1 In work
1069 Dharani for repetition over medications - - waM 190a1-190a2 In work
1070 Dharani for soothing tumors skran zhi ba'i gzungs - waM 190a3-190a4 In work
1071 Great Sutra "the Sutra of matching what moves everywhere and what doesn't move everywhere" mdo chen po kun tu rgyu ba dang kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba āṭānāṭīya-sūtraṁ-nāma-mahā-sūtra waM 190a4-205b4 Not translated
1072 the Great Sutra, "Sutra of the great Assembly" mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba mahā-samāja-sūtra-nāma-mahā-sūtraṁ waM 205b5-215b7 Not translated
1073 A Noble [Teaching]. A great cloud 'phags pa sprin chen po или 'phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo las char dbab pa rlung gi dkyil ‘khor gyi le'u zhes bya ba drug cu rtsa bzhi pa cho ga ārya-mahā-megha waM 216a1-229b2 Not translated
1074 A Noble [Teaching]. Sutra of the Mahayana. The heart of all the Nagas, the Chapter (from the Sutra) of the great cloud called "Mandala of the Wind" 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-mahāmegha-vāta-maṇḍala-sarva-nāga-hṛdayaṁ-nāma-mahāyāna-sūtra waM 229b3-234b1 Not translated
1075 A Noble [Teaching]. Dharani "Questions of the Naga king Tapasvi" 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tapasvī-nāga-rājā-paripṛcchā-nāma-dhāraṇī waM 234b1-235a1 In work
1076 A Noble [Teaching]. Dharani "the Highest of the decorations of Ghanavyuha" 'phags pa sdong po rgyan gyi mchog ces bya ba'i gzungs ārya-gaṇu-alaṁkāra-agra-nāma-dhāraṇī waM 235a2-235b4 In work
1077 Sutra "Eight manifestations of the vast lands". Explanation of the Enlightened one's teaching sangs rgyas kyi chos gsal zhing yangs pa snang brgyad ces bya ba'i mdo или 'phags pa snang brgyad ces bya ba theg pa chen po'i mdo - waM 235b4-239a1 Not translated
1078 Dharani "Clouds of offering" mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs pūjā-megha-nāma-dhāraṇī waM 239a1-239b1 In work
1079 Prostration phyag bya - waM 239b1-239b1 In work
1080 Hymn-praise bstod pa - waM 239b1-239b2 In work
1081 Blessing of offerings mchod pa byin gyis brlab - waM 239b2-239b2 In work
1082 Appearance of offering clouds mchod pa'i sprin 'byung - waM 239b2-239b3 In work
1083 Tathagatas offerings, prostrations before servants and feet de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la sbyi bos phyag byas pa - waM 239b3-239b4 In work
1084 Dharani of the precious symbol rin po che bdar ba'i gzungs - waM 239b4-239b5 In work
1085 Dharani when going around bskor ba'i gzungs - waM 239b5-239b6 In work
1086 A Noble [Teaching]. Dharani in making the circumambulation around the base of the Jewels 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba или bskor ba bya ba'i gzungs ārya-pradakśā-ratna-trayā-nāma-dhāraṇī waM 239b6-240a3 In work
1087 Heart of the meteor of primordial wisdom ye shes skar mda'i snying po - waM 240a3-240a7 In work
1088 Dharani "Surupa" su rU pa zhes bya ba'i gzungs или gzugs legs zhes bya ba'i gzungs surūpa-nāma-dhāraṇī waM 240b1-240b5 In work
1089 the Blazing face of the virgin of preta. Ritual of Torma of breathing yi dags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga - waM 240b5-242b2 Not translated
1090 Dharani "Performing protection in a blazing flame [emanating] from the mouth of a hungry spirit" yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs preta-mukha-agni-jvāla-yaśara-kāra-nāma-dhāraṇī waM 242b3-245a4 Not translated
1091 Dharani comprehension preta having a thin throat 'jur 'gegs shes bya ba'i gzungs - waM 245a4-247a7 Not translated
1092 Dharani endowment of body pollution lus kyi zag pa sbyin par btang ba'i gzungs - waM 247a7-247b3 In work
1093 A Noble [Teaching]. Dharani of the seven living dead 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sapta-vetā-ḍaka-nāma-dhāraṇī waM 247b3-251a6 Not translated
1094 A Noble [Teaching]. Heart of Ganapati 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po ārya-gaṇa-pati-hṛdaya waM 251a7-252a3 In work
1095 Dharani of the glorious Mahakala dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs или 'phags pa dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs śrī-mahā-kāla-nāma-dhāraṇī waM 252a3-252b3 In work
1096 Dharani of the noble Mahakala "Liberating from all infectious diseases" 'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa или 'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las rnam par thar bar byed pa - waM 252b3-252b7 In work
1097 Dharani of the goddess Mahakali lha mo nag mo chen mo'i gzungs devī-mahā-kālī-nāma-dhāraṇī waM 253a1-253a6 In work
1098 one Hundred and eight names of the glorious goddess Kali dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa или dpal lha mo nag mo chen mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa yon tan dang bas pa śrī-devi-kālī-nāma-aṣṭa-śataka waM 253a6-254b7 In work
1099 Hymn-praise of Indra, the Lord of the gods lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa = waM 254b7-255a2 In work
1100 Hymn-praise to the lady of sickness nad kyi bdag mo la bstod pa - waM 255a2-255b5 Not translated
1101 Hymn-praise of the goddess Remati lha mo nam gru la bstod pa или lha mo chen mo re ma ti'i gzugs - waM 255b6-256a2 In work
1102 Hymn-praise of the glorious goddess Saraswati dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa - waM 256a3-256b7 Not translated
1103 A Noble [Teaching]. Great Sutra of entering in Vaishali city 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po ārya-vaiśālī-pra-veśa-mahā-sūtraṁ waM 256b7-260b7 Not translated
1104 A Noble [Teaching]. Prayer-benevolence, which arose from the realization of the jewel of wish fulfillment, the Avalokiteshvara 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba или sngags snying bzhi 'byung ba dang smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa - waM 261a1-262b5 In work
1105 A Noble [Teaching]. The king of prayers-good wishes of Bhadracarya, of good behaviour 'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po ārya-bhadra-cārya-pra-ṇidhāna-rājā waM 262b5-266a3 Not translated
1106 Benevolence of the noble Maitreya 'phags pa byams pa'i smon lam - waM 266a4-267a5 Not translated
1107 Prayer-benevolence of higher behavior mchog gi spyod pa'i smon lam agra-cārya-pra-ṇidhāna waM 267a5-268b1 Not translated
1108 a benevolent Prayer proclaimed from the complete destruction of the great thousand [worlds] stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam - waM 268b1-269b5 Not translated
1109 Prayer-benevolence and words of truth proclaimed from Mahamayuri, the Queen of the mantra of knowledge rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo las gsungs pa'i smon lam dang bden tshig - waM 269b5-270a3 In work
1110 Stanzas of good luck wishes requested by the deity lhas zhus pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa deva-paripṛcchā-maṅgala-gāthā waM 270a4-270b7 Not translated
1111 Stanzas about good and happiness bde legs kyi tshigs su bcad pa svasti-gāthā waM 271a1-272b3 Not translated
1112 Stanzas about becoming happy bde legs su 'gyur ba'i tshigs su bcad pa svasty-ayana-gāthā waM 272b4-273a5 Not translated
1113 Stanzas of good luck bkra shis tshigs su bcad pa или dkon mchog gsum dang mdzad pa bcu gnyis kyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa maṅgala-gāthā waM 273a5-274b3 Not translated
1114 Stanzas wishing good luck to seven of the Enlightened line sangs rgyas rabs bdun gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa - waM 274b3-275a4 In work
1115 Stanzas wishing good luck to the five Tathagatas de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis tshigs su bcad pa pañca-tathāgata-maṅgala-gāthā waM 275a5-275b3 In work
1116 Good luck from three families rigs gsum gyi bkra shis или dpal rigs pa gsum gyi bkra shis tri-kula-maṅgala waM 275b4-275b In work
1117 Stanzas of good luck wishes shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa - waM 275b7-278a2 Not translated
1118 Stanzas wishing good luck from the Three Jewels dkon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa или dkon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa bcom ldan 'das kyis khyim bdag des pa la gsungs pa ratna-tri-svastī-gāthā waM 278a2-278a7 In work

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.